Ποιος είναι ο ρόλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού;

Ariel Skelley/Blend Images/Getty Images

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη υπαλλήλων, τη διατήρηση της ευημερίας των εργαζομένων και την απόλυση εργαζομένων όταν είναι απαραίτητο. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού χειρίζεται πολλές εργασίες που σχετίζονται άμεσα με θέματα απασχόλησης, όπως μισθοδοσία, ασφάλιση, παροχές και φόρους, και είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση σχετικά με νομικά ζητήματα που επηρεάζουν την απασχόληση.Η κύρια ευθύνη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού είναι να διατηρεί τη συνδεδεμένη εταιρεία κατάλληλα στελεχωμένη ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσληψη, την επιλογή και τη διατήρηση εργαζομένων. Οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού προσπαθούν να προσλάβουν ποιοτικούς υπαλλήλους, να επιλέξουν τους καλύτερους για τις διαθέσιμες θέσεις και στη συνέχεια να αναπτύξουν πολιτικές που διατηρούν σπουδαίους εργαζόμενους. Οι πολιτικές διατήρησης περιλαμβάνουν την παροχή επαρκών αποζημιώσεων, προγράμματα κατάρτισης και ανταγωνιστικά πακέτα παροχών. Όταν ένας υπάλληλος αποχωρεί, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού διενεργεί συνεντεύξεις εξόδου για να αξιολογήσει τους λόγους αποχώρησης του υπαλλήλου, προκειμένου να δημιουργήσει καλύτερες πολιτικές διατήρησης.

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού παρακολουθεί επίσης τις αλλαγές στην πολιτειακή και ομοσπονδιακή νομοθεσία για την απασχόληση και τις εφαρμόζει κατάλληλα. Αυτά περιλαμβάνουν φορολογικούς κανονισμούς, απαιτήσεις ασφάλισης υγείας, νόμους για υπερωρίες, περιορισμούς ανεργίας, πολιτικές οικογενειακής και ιατρικής άδειας και κανονισμούς ασφαλείας. Οι υπάλληλοι του ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσουν και ενημερώνουν εγχειρίδια εργαζομένων και επίσημους καταλόγους πολιτικών, όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις αλλαγές στη νομοθεσία. Το τμήμα εργάζεται για το βέλτιστο συμφέρον τόσο των εργαζομένων όσο και της εταιρείας, προσπαθώντας να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο εργασίας και να χειριστεί τις διαφορές των εργαζομένων όπως απαιτείται.